Privacystatement

Psychologiepraktijk Krista Koster, gevestigd te Schiedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66579325, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Krista Koster met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Deze privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Krista Koster persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Psychologiepraktijk Krista Koster;
c. bezoekers van www.psychologiepraktijkkoster.nl;
d. alle overige personen die met Psychologiepraktijk Krista Koster contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Krista Koster persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens
Psychologiepraktijk Krista Koster verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft
verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Krista Koster (www.psychologiepraktijkkoster.nl) zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. toepassingen voor het e-health programma Embloom.

Doeleinden verwerking
Psychologiepraktijk Krista Koster verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd of in het belang van de behandeling worden toegestuurd na overleg met en toestemming van betrokkene;
c. het verbeteren van de website van Psychologiepraktijk Krista Koster (het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website, die voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers);
d. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond
Psychologiepraktijk Krista Koster verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Psychologiepraktijk Krista Koster kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Krista Koster persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Krista Koster sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Psychologiepraktijk Krista Koster deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologiepraktijk Krista Koster deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER
Psychologiepraktijk Krista Koster geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Krista Koster ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens
Psychologiepraktijk Krista Koster bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is, en hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement
Psychologiepraktijk Krista Koster kan deze privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk Krista Koster gepubliceerd. Het is verstandig deze privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychologiepraktijk Krista Koster te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Krista Koster door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijkkoster.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Krista Koster persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologiepraktijkkoster.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).